Япон улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй, НҮБХХ-ийн хэрэгжүүлдэг “Хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх нь: Бизнес ба хүний эрх” төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгч тал

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

Санхүүжүүлэгч

Япон Улсын Засгийн газар

Төсөл хэрэгжих хугацаа

12 сар (2022 оны 4 сар – 2023 оны 4 сар)

Төсөл хэрэгжих улс орон

Монгол Улс + 17 улс

Оролцогч тал

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Япон болон бусад компаниуд, тэдгээрийн ханган нийлүүлэгчид, түнш байгууллагууд

Төслийн зорилго

Төрийн байгууллага, зорилтот компаниуд болон тэдгээрийн ханган нийлүүлэгчид, түнш байгууллагуудын "Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ”-ний талаарх ойлголт, чадавхийг нь бэхжүүлэх замаар Япон болон зорилтот 17 улсад хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх

Төслийн зорилт
  • Зорилтот компаниуд, тэдний ханган нийлүүлэгчид, бизнесийн түншүүд нь хүний эрхийн стандартад нийцүүлэн өрсөлдөх чадвараа хадгалж үлдэх, цар тахлын нөлөөнөөс тэгш шударгаар ангижрахад дэмжлэг үзүүлэх
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
  • Нөхцөл байдлыг үнэлэх судалгаа – Монгол Улсад бизнес эрхэлж буй Японы болон бусад компаниуд, тэдний ханган нийлүүлэгч, түншүүдэд тулгарч буй хүний эрхийн эрсдэлийг илрүүлэх. Судалгааны үр дүнг олон нийтэд танилцуулахгүй.
  • Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ хийх тухай сургалт -  Монгол Улсад бизнес эрхэлж буй дээрх компаниудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, тэдэнд тулгарч буй нийтлэг эрсдэлийг авч шийдвэрлэх арга замын талаарх ойлголт, мэдлэг олгох. 
  • Хувь компаниудад ганцаарчилсан зөвлөн чиглүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх – Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ болон хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх ганцаарчилсан дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөгөө олгох. 
Хүрэх үр дүн
  • Бизнесийн салбар цар тахлын нөлөөнөөс тэгш, шударгаар ангижрах сайн туршлагыг дэлгэрүүлэхийн сацуу Монгол Улсад бизнес эрхэлж буй олон улсын, Японы болон дотоодын түнш компаниудын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нь сайжруулж, хадгалж үлдэхэд тус болох