Бизнесийн үйл ажиллагааны хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл суурь судалгааны тайлан


Ангилал: Судалгаа
2022
1372
41
  • НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл нь 2011 онд “Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд”-ыг баталсан билээ. “Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд”-ыг1 хэрэгжүүлж буй улс орнуудын хөгжлийн түвшин, соёлын ялгаанаас хамаарч бизнес ба хүний эрхийн чиглэлээр авч үзэж буй асуудал болон дэвшүүлж байгаа зорилт нь харилцан адилгүй байна.

Бизнесийн үйл ажиллагааны хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөлөл суурь судалгааны тайлан