Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ


Ангилал: Гарын авлага
2021
1513
43
  • Монгол хэл дээрх энэхүү сургалтын гарын авлагыг Япон Улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгээр НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг зорилтот улсуудад түгээн дэлгэрүүлэх нь: Олон улсын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд Хүний эрхийн магадлан шинжилгээг нэвтрүүлж, цар тахлын нөлөөнөөс тэгш, шударгаар ангижрахад НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн удирдах зарчмуудыг ашиглах нь” төслийн хүрээнд орчуулав. Энэ нь албан бус орчуулга бөгөөд зөвхөн лавлагааны зорилгоор бэлтгэв.

Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ