Бизнес ба Хүний эрх хөтөлбөр


Боловсруулж, эмхэтгэсэн: Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам
854
26
  • “Бизнес ба хүний эрх: Хамгаалах, хүндлэх ба хамгаалах сэргээх механизмаар дамжуулан эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь” сэдэвт Азийн бүсийн хөтөлбөрийн Монгол улс дахь нээлтийн арга хэмжээний тэмдэглэл

Бизнес ба Хүний эрх хөтөлбөр