Бизнес ба Хүний эрх


Ангилал: Ном
2020
713
26
  • Дэлхий ертөнц даяарчлагдахын хирээр арилжаа наймаа, бизнесийн орчин хил хязгааргүй болж үүнийгээ даган үндэстэн дамнасан корпорацууд бий болж байр суурь нь улам бэхжиж байна. Ийнхүү бизнесийн аливаа өсөлт тэлэлт нь нэг талаар иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааны түвшнийг сайжруулж байгаа боловч нөгөө талаар бизнесийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас учирч буй хор хохирол даган нэмэгдэж байна. Энэхүү хүний эрх, байгаль орчинд хувийн хэвшлийн зүгээс учруулж буй хохирол, заналхийлж буй аюул эрдлийг олон улсын хамтын нийгэмлэгээс анхааралдаа аван зохицуулалт хийхээр олон төрлийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

Бизнес ба Хүний эрх