Бизнес ба Хүний эрхийн чиглэлээр баримтлах зарчмууд


Ангилал: Ном
2011
831
52
  • Энэхүү баримт бичиг нь НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хүний эрх, үндэстэн дамнасан компаниуд болон бизнесийн бусад байгууллагуудын асуудал хариуцсан Тусгай Төлөөлөгчийн боловсруулсан ‘Хамгаалах, Хүндэтгэх, Сэргээх’ хэмээх НҮБ-ын суурь зарчмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой “Бизнес ба Хүний эрхийн чиглэлээр зарчмууд”-г агуулсан болно. Тус тусгай төлөөлөгч нь Хүний Эрхийн Зөвлөлд хүргүүлсэн өөрийн сүүлчийн мэдээлэлдээ (A/HRC/17/31) эдгээр удирдах зарчмуудыг хавсаргасан бөгөөд удирдах зарчмуудын танилцуулга болон тэдгээрийг боловсруулахад хүргэсэн явцын ерөнхий тоймыг мөн үүнд оруулсан болно.

Бизнес ба Хүний эрхийн чиглэлээр баримтлах зарчмууд